Jak chronimy Państwa dane osobowe? Brandmed Centrum Medyczne Słubice, Lekarze, Specjaliści
1947
page-template-default,page,page-id-1947,page-child,parent-pageid-212,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Dla Pacjenta

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Cieszymy się, że jesteście Państwo zainteresowani usługami Centrum Medycznego Brandmed. Poniżej chcemy Państwu przedstawić informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją świadczeń medycznych. Państwa dane uzyskaliśmy w sposób bezpośredni.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem w rozumieniu rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest:

EUversity Sp. z o.o., Brandmed Centrum Medyczne, ul. Daszyńskiego 1, 69-100 Słubice

Dalsze informacje na temat naszej spółki oraz możliwości nawiązania z nami kontaktu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: https://brandmed.eu/.

Jakie dane osobowe dotyczące Państwa są przez nas przetwarzane? Do jakich celów?

Przetwarzamy dane, które zostały nam przez Państwa udzielone w związku z realizacją świadczeń medycznych, m.in. dane dotyczące zdrowia. Do tego rodzaju danych zalicza się właściwości, wyniki badań, wydarzenia, choroby, opinie medyczne, dane o pobytach w placówkach medycznych. Uzyskanie od Panstwa danych dotyczących zdrowia jest niezbędne dla przeprowadzenia badania i wykonania świadczeń medycznych. W przypadku nieudzielenia przez Państwa niezbędnych informacji, możliwe będzie jedynie udzielenie świadczeń medycznych w wyjątkowych sytuacjach.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • wyraźna zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane w okresie niezbędnym do prawidłowej realizacji świadczeń medycznych. Istnieją ustawowe okresy przechowywania dokumentacji medycznej. Co do zasady dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat, od końca roku, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

  • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

  • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie w/w okresów niszczymy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane są przekazywane wewnątrz spółki w niezbędnym zakresie lekarzowi przeprowadzającemu badanie lub wykonującemu świadczenie medyczne oraz właściwemu personelowi medycznemu. Ponadto może pojawić się konieczność przekazania Państwa danych z mocy prawa następującym podmiotom trzecim:

 1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

 2. organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;

 3. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;

 4. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

 5. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

 6. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

 7. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

 8. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

 9. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;

 10. osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

 11. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;

 12. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;

 13. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

 14. członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

W razie upoważnienia innych osób do uzyskiwania informacji dotyczących Państwa zdrowia, przekazujemy te informacji tym osobom.

Gdzie są przetwarzane Państwa dane?

Dane są przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania dostępu do informacji, które o Państwu przetwarzamy. W przypadku zapytań dotyczących danych, które o Państwu przetwarzamy, a które nie mają formy pisemnej prosimy o zrozumienie, że w określonych sytuacjach będziemy zobowiązani zweryfikować Państwa tożsamość. Poza tym przyszługuje Państwu prawo sprzeciwu, prawo do sprostowania i usunięcia danych w ramach obowiązujących regulacji prawnych. To samo dotyczy prawa do przenoszenia danych. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie ma miejsce profilowanie.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).